Νομοθεσία

Τίτλος Αρχείο
Κανονισμός επαγγελματικής κατάρτισης και λειτουργίας Ι.Ε.Κ. (605B/1992) pdf
Καθήκοντα και υποχρεώσεις εκπαιδευτικών των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Τρόπος διεξαγωγής τελικών εξετάσεων των καταρτιζομένων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης. (62B/ 1993)

pdf
Κανονισμός Επαγγελματικής Κατάρτισης και Λειτουργίας των Ινστιτούτων Εαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) (728B/ 1993) pdf
Διορθώσεις σφαλμάτων στη 2/ 14098 / 22.12.93 απόφαση του Προέδρου του ΟΕΕΚ. (72B/1994) pdf
Αντικατάσταση κανονισμού επαγγελματικής κατάρτισης και λειτουργία των Ι.Ε.Κ. (593B/1994) pdf
Τροποποίηση του άρθρου 12 των παραγράφων 2, 3 της υπ’ αριθμ. 4565 / 93 (ΦΕΚ 438 τ. Β) Υπουργικής απόφασης. (792B/1994) pdf
Συμπλήρωση της αριθμ. Ε / 12450 / 21.7.94 (ΦΕΚ 593 / 3.8.94, τ. Β’), απόφασης του Προέδρου του ΟΕΕΚ «Κανονισμός Επαγγελματικής Κατάρτισης και Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ.», σε εκτέλεση της αριθμ. 20 / 14.7.94 πράξης του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. (834B/1994) pdf
Καθορισμός εξόδων παράστασης και κίνησης του Προέδρου του Ο.Ε.Ε.Κ.

Καθορισμός του ύψους των μηνιαίων αποδοχών του Προέδρου του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Τροποποίηση του Κανονισμού Επαγγελματικής Κατάρτισης και Λειτουργίας των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)

Καθιέρωση καταβολής τέλους εγγραφής από καταρτιζόμενους ΙΕΚ. (787B/1995)

pdf
Συμπλήρωση της 4565 / 1993 (ΦΕΚ 438 / τ. Β’) απόφασης του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Τροποποίηση του Κανονισμού Επαγγελματικής Κατάρτισης και Λειτουργίας των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) (832B/1995)

pdf
Δίδακτρα καταρτιζομένων που οφείλουν μαθήματα για επανεξέταση ή επαναπαρακολούθηση.

Χορήγηση άδειας Ίδρυσης Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου.

Χορήγηση άδειας Ίδρυσης Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης σε Φυσικό Πρόσωπο. (384B/1996)

pdf
Τροποποίηση του ισχύοντος «Κανονισμού Επαγγελματικής Κατάρτισης και Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ.» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. (913B/1996) pdf
Τροποποίηση της Ε / 12450 / 20.9.96, απόφασης του Δ.Σ. του ΟΕΕΚ, «Αντικατάσταση Κανονισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ.», (ΦΕΚ 593 / τ.Β’ / 3.8.94, τ. Β’), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.(972B/1998) pdf
Εγγραφή αλλοδαπών σε Δημόσια και Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.(780B/2000) pdf
Τροποποίηση της Ε / 12450 / 94 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. «Αντικατάσταση Κανονισμού Επαγγελματικής Κατάρτισης και Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ.», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. (173B/2004) pdf
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Ε / 14250 / 94 Απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Ε.Κ. «Αντικατάσταση Κανονισμού Επαγγελματικής Κατάρτισης και Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ.» (1343B/2004) pdf
Κανονισμός Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ.», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει (2008) pdf