Προσλήψεις

Για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των ΙΕΚ είναι δυνατή η πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών με σύμβαση μίσθωσης έργου. Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού γίνεται από σχετικούς πίνακες που συντάσσονται κατά ΙΕΚ για κάθε εξάμηνο κατάρτισης. Η σύνταξη των πινάκων αυτών ολοκληρώνεται πριν την έναρξη των μαθημάτων κάθε εξαμήνου και ισχύουν για το επόμενο εξάμηνο κατάρτισης.

Εκδίδεται απόφαση του Διευθυντή του ΙΕΚ στην οποία καθορίζονται τα απαιτούμενα προσόντα του ανωτέρω προσωπικού. Περίληψη της απόφασης αυτής δημοσιεύεται στον τύπο και γίνεται πρόσκληση των ενδιαφερομένων να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο ΙΕΚ μέσα σε τακτή προθεσμία. (Συνήθως στα μέσα του Σεπτέμβρη και στα μέσα του Ιανουαρίου κάθε έτους)

Ο Διευθυντής του ΙΕΚ, μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας προβαίνει στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και στη συνέχεια καταρτίζει πίνακες υποψηφίων κατά ειδικότητα στους οποίους περιλαμβάνονται μόνο οι υποψήφιοι που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και έχουν υποβάλει την αίτηση τους εμπρόθεσμα. Οι πίνακες αυτοί μαζί με τις αιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά, που ορίζονται με την προκήρυξη, τίθενται υπόψη Επιτροπής που αποτελείται από ένα εκπρόσωπο του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και τον Υποδιευθυντή του ΙΕΚ ως μέλη, και τον Διευθυντή του ΙΕΚ ως Πρόεδρο.

Η Επιτροπή, κατά την κρίση της, εκτιμά την καταλληλότητα εκείνων που πρόκειται να απασχοληθούν ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές και τους κατατάσσει, κατά σειρά, σε πίνακες οι οποίοι υπογράφονται από όλα τα μέλη και τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

Οι πίνακες αυτοί ισχύουν για το εξάμηνο κατάρτισης για το οποίο έχουν συνταχθεί και βάσει αυτών καθώς και των εκπαιδευτικών αναγκών του οικείου ΙΕΚ, γίνεται η πρόσληψη του ωρομισθίου προσωπικού με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο και τον Διευθυντή του οικείου ΙΕΚ ειδικής σύμβασης στην οποία καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη λεπτομέρεια απασχόλησης του προσλαμβανομένου.

Εάν κατά τη διάρκεια ισχύος των πινάκων προκύψει η ανάγκη πρόσληψης ωρομίσθιου προσωπικού ειδικότητας που δεν περιλαμβάνεται στους πίνακες η ειδικότητα της οποίας οι υποψήφιοι έχουν ήδη προσληφθεί ή έχουν ανακαλέσει την αίτηση τους, ο Διευθυντής του οικείου ΙΕΚ προβαίνει στην απευθείας ανάθεση ωριαίας διδασκαλίας, με την υπογραφή της σύμβασης της προηγούμενης παραγράφου, σε υποψηφίους που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα.

Η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο ανάληψη διδασκαλίας μαθημάτων σε ΙΕΚ από Διευθυντή ή Υποδιευθυντή ΙΕΚ δεν επιτρέπεται.

Ο ωρομίσθιος εκπαιδευτής του εξεταζόμενου μαθήματος αμείβεται επιπλέον για όσες ώρες διαρκεί η τελική εξέταση του μαθήματος του καθώς και για τις επιτηρήσεις που θα πραγματοποιήσει.