Προϋπηρεσία

1. Η προϋπηρεσία των εκπαιδευτών σε Δημόσια ΙΕΚ, λογίζεται ως συντάξιμη από το Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 12 και 13 του Π.Δ 1041/79 όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρ. 8 του Ν. 1813/88 και αναγνωρίζεται τόσος χρόνος, όσος προκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των ωρών εργασίας δια του αριθμού των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης που ισχύει για τον αντίστοιχο κλάδο τακτικών δημοσίων υπαλλήλων (21 ώρες εβδομαδιαίως).
Η προϋπηρεσία αυτή μπορεί να υπολογισθεί για τη μισθολογική τους εξέλιξη.

2. Σε ότι αφορά την προϋπηρεσία εκπαιδευτών σε Ιδιωτικά ΙΕΚ, αυτή αναγνωρίζεται συντάξιμη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1405/83 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του αρθρ.17 του Ν.2084/92. Ωστόσο η προϋπηρεσία αυτή δεν μπορεί να υπολογισθεί για τη μισθολογική τους εξέλιξη.

3. Η προϋπηρεσία σε ΙΕΚ δεν μετράει για τους πίνακες αναπληρωτών και το ΑΣΕΠ. Αναγνωρίζεται μόνο όταν γίνει κάποιος μόνιμος, για να ανέβει μισθολογικό κλιμάκιο.

4. Και όταν είναι κάποιος μόνιμος δεν επηρεάζει ούτε τη συνταξιοδοτική του ούτε τη μισθολογική του εξέλιξη.