Πιστοποίηση

Εξετάσεις Πιστοποίησης διενεργούνται τουλάχιστον δύο (2) φορές τον χρόνο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠ) www.eopp.gov.gr.

Η 1η περίοδος πιστοποίησης γίνεται Μάιο -Ιούνιο και η 2η περίοδος Νοέμβριο- Δεκέμβριο.

Ένα μήνα περίπου πριν την διενέργεια των εξετάσεων ανακοινώνονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων για συμμετοχή, καθώς και η ημερομηνία διεξαγωγής του Θεωρητικού και Πρακτικού μέρους των εξετάσεων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι περάτωσαν επιτυχώς την κατάρτισή τους και έλαβαν την προβλεπόμενη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) από τα Ι.Ε.Κ.

Οι απόφοιτοι των Δημοσίων I.E.K. υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π. www.eopp.gov.gr και την καταθέτουν σε έντυπη μορφή στο I.E.K. από το οποίο αποφοίτησαν μαζί με τα κατωτέρω δικαιολογητικά.

α) Επικυρωμένο αντίγραφο της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.).

β) Μια (1) πρόσφατη φωτογραφία.

γ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

δ) Γραμμάτιο είσπραξης (παράβολο) εξέταστρων 44? για το θεωρητικό και 44 ? για το πρακτικό μέρος (Εμπορική Τράπεζα, Αρ. Λογαριασμού Ε.Ο.Π.Π.: 84493023).

Οι υποψήφιοι παραλαμβάνουν ηλεκτρονικά τους Κανονισμούς Κατάρτισης (Ερωτήσεις Πιστοποίησης) από την ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π. (www.eopp.gov.gr) και ενημερώνονται για το πρόγραμμα εξετάσεων.

Οι απόφοιτοι του ΙΕΚ Καλαμάτας εξετάζονται στην Π.Ε.Ε.Π. Τρίπολης (ΙΕΚ Τρίπολης – Τέρμα Τεγέας). Αν κάποιος θέλει να εξεταστεί σε άλλη Π.Ε.Ε.Π., καταθέτει υπεύθυνη δήλωση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (περιπτώσεις στράτευσης ή αλλαγής τόπου διαμονής για προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους).

  Σχετικά έντυπα
Ρύθμιση Θεμάτων Εξετάσεων Πιστοποίησης pdf
Τροποποίηση Θεσμικού Πλαισίου pdf