Μετεγγραφές

Καταρτιζόμενος σε Δημόσιο ΙΕΚ, που επιθυμεί μετεγγραφή σε άλλο Δημόσιο ή Ιδιωτικό, υποβάλλει αίτηση στο ΙΕΚ που καταρτίζεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων των Τελικών Εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου κατάρτισης, και εντός πέντε (5) ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων των Τελικών Εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου κατάρτισης, αναφέροντας του λόγους, τη σειρά προτίμησης των ΙΕΚ που επιθυμεί να μετεγγραφεί και καταθέτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά.

Ειδικότερα:
α) Η αίτηση με τα δικαιολογητικά, συνοδευόμενη από σχετική εισήγηση της Διοίκησης του ΙΕΚ διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Κατάρτισης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ι.Δ.Ε.Κ.Ε. την επομένη της λήξης της ανωτέρω προθεσμίας, η οποία αφού λάβει υπόψη της τους λόγους, αποφασίζει να εγκρίνει ή να απορρίψει με απόφαση της τις αιτούμενες μετεγγραφές,

β) Κατ’ εξαίρεση, μόνο για περιπτώσεις μετάθεσης γονέων και καταρτιζομένων που είναι Στρατιωτικοί ή Υπάλληλοι στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα καθώς και σε περιπτώσεις αλλαγής τόπου διαμονής ή όταν συντρέχουν σοβαροί κοινωνικοί λόγοι, η Δ/νση Κατάρτισης και μόνο για το χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης αποφασίζει να εγκρίνει ή να απορρίψει με απόφαση της, εκπρόθεσμες αιτήσεις μετεγγραφής, εφόσον έχουν υποβληθεί πέντε (5) τουλάχι-
στον ημέρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου κατάρτισης.

  Σχετικά έντυπα
Έντυπα Μετεγγραφών pdf