Κατατάξεις

1) Κατάταξη αποφοίτων ΤΕΕ Β΄ Κύκλου, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ σε ειδικότητα ΙΕΚ

Οι απόφοιτοι ΤΕΕ Β΄ Κύκλου, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ έχουν την δυνατότητα να εγγραφούν στο Α΄ εξάμηνο οποιασδήποτε ειδικότητας λειτουργεί στο ΙΕΚ Καλαμάτας ή να εγγραφούν στο Γ΄ εξάμηνο συγκεκριμένης ειδικότητας με βάση την αντιστοίχιση ειδικοτήτων (παρεμφερή με τον τίτλο σπουδών τους).

Υποβάλουν αίτηση επιλογής μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο ΙΕΚ Καλαμάτας το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου για το χειμερινό εξάμηνο και τέλος Ιανουαρίου – αρχές Φεβρουαρίου για το εαρινό εξάμηνο, όπως αυτό θα καθορίζεται, από το χρονοδιάγραμμα ενεργειών.

Στη συνέχεια ανακοινώνεται η σειρά κατάταξης και καλούνται να εγγραφούν στο ΙΕΚ Καλαμάτας προσκομίζοντας το διπλότυπο είσπραξης των διδάκτρων από την τράπεζα. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην κατηγορία Επιλογή – Εγγραφές.

2) Κατατάξεις αποφοίτων ΙΕΚ σε παρεμφερή ειδικότητα

Οι απόφοιτοι ΙΕΚ μπορούν να εγγραφούν σε εξάμηνο κατάρτισης άλλης ειδικότητας, του ίδιου τομέα, με απόφαση του Προέδρου του Ι.Δ.Ε.Κ.Ε. ύστερα από εισήγηση της Δ/νσης Κατάρτισης και με βάση τον πίνακα Κατατάξεις αποφοίτων ΙΕΚ σε παρεμφερή ειδικότητα.

Υποβάλλουν σχετική αίτηση και βεβαίωση κατάρτισης στη Δ/νση Κατάρτισης του Ι.Δ.Ε.Κ.Ε. μέσω του ΙΕΚ αποφοίτησης τους. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 20 Ιουνίου έως και 20 Ιουλίου κάθε έτους.

Η κατάταξη αποφοίτων δεν γίνεται για συγκεκριμένο ΙΕΚ και η εγγραφή τους σε αυτό γίνεται εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία έναρξης της κατάρτισης και εφ΄όσον υπάρχουν κενές θέσεις στα τμήματα των ειδικοτήτων που επιθυμούν οι ανωτέρω να καταταγούν.

Φ.Ε.Κ. 2129 τ Β΄ 14 Οκτωβρίου 2008


  Σχετικά έντυπα
Αντιστοίχηση Ειδικοτήτων ΕΠΑΛ με ΙΕΚ pdf
Κατατάξεις Αποφοίτων ΙΕΚ σε παρεμφερή ειδικότητα pdf
Αίτηση Κατάταξης Αποφοίτου pdf
Έντυπα Κατάταξης pdf