Εξετάσεις

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

Σε όλα τα μαθήματα κάθε εξαμήνου κατάρτισης πραγματοποιείται μια εξέταση προόδου μεταξύ της 8ης και 10ης εβδομάδας κατάρτισης.

Η χρονική διάρκεια της εξέτασης είναι: μία ώρα για τα μαθήματα των οποίων οι ώρες εβδομαδιαίως διδασκαλίας είναι μία έως τρεις και δύο ώρες για τα μαθήματα των οποίων οι ώρες εβδομαδιαίως διδασκαλίας είναι τέσσερις και άνω.

α) Στα θεωρητικά μαθήματα οι καταρτιζόμενοι απαντούν σε σειρά γραπτών ερωτήσεων ή σε κείμενο αξιολόγησης (τεστ) κατά την κρίση του εκπαιδευτή, με τα οποία ελέγχεται η επίτευξη των σκοπών του θεωρητικού μέρους της κατάρτισης.

β) Στα εργαστηριακά μαθήματα, οι καταρτιζόμενοι σε εργαστηριακό έργο ή έργα, είτε ατομικά είτε ως ομάδα, όπου σε κάθε μέλος της ανατίθεται συγκεκριμένο τμήμα του έργου.

γ) Στα μικτά μαθήματα, οι καταρτιζόμενοι εξετάζονται σε γραπτές ερωτήσεις και στην πραγματοποίηση έργου. Για το χρόνο εξέτασης των μικτών μαθημάτων ισχύουν οι ανωτέρω χρόνοι εξέτασης για το κάθε μέρος χωριστά.

δ) Η συμμετοχή στην εξέταση προόδου είναι υποχρεωτική για όλους τους καταρτιζόμενους. Σε περιπτώσεις απουσίας τους για οποιοδήποτε λόγο από την προγραμματισμένη εξέταση προόδου, βαθμολογούνται με μονάδα (1). Σε περίπτωση απουσίας καταρτιζομένου από εξέταση προόδου για αποδεικνυόμενους λόγους ανωτέρας βίας ή σοβαρής ασθένειας, η διοίκηση του ΙΕΚ αποφασίζει για την εξέταση του καταρτιζομένου κατά τη διάρκεια επόμενης διδασκαλίας ή σε χρόνο και τόπο που ορίζεται για το σκοπό αυτό σε συνεργασία με τον εκπαιδευτή.

ε) Η βαθμολογία της προόδου, μαζί με τα γραπτά, αποδεικτικά της βαθμολόγησης, κατατίθενται στη γραμματεία του ΙΕΚ, μέχρι την τελευταία μέρα της 10ης εβδομάδας κατάρτισης του εξαμήνου. Οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν γνώση της βαθμολογίας τους με ευθύνη της διοίκησης του ΙΕΚ. Η επίδοση των καταρτιζομένων στην εξέταση προόδου, αποτελεί το βαθμό προόδου (Β.Π.) του εξαμήνου στο μάθημα.

στ) Ο μέσος όρος του βαθμού προόδου (Β.Π.) και του βαθμού της γραπτής τελικής εξαμηνιαίας εξέτασης, στρογγυλοποιούμενος προς τα άνω στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό αποτελεί την τελική βαθμολογία (Τ.Β.) του μαθήματος.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιούνται οι τελικές εξετάσεις (Τ.Ε.) σε κάθε μάθημα. Ο τρόπος διεξαγωγής της (Τ.Ε.) για κάθε μάθημα καθορίζεται ως εξής:

Ι. Θεωρητικά μαθήματα

Η χρονική διάρκεια της εξέτασης θεωρητικού μαθήματος ορίζεται σε δύο ώρες. Για την εξέταση θεωρητικού μαθήματος επιλέγεται από τον εξεταστή η ανάθεση διαπραγμάτευσης ενός μέχρι και τεσσάρων επιμέρους θεμάτων. Σε περίπτωση διαπραγμάτευσης πέραν του ενός θέματος, πρέπει να είναι διαφορετικής ενότητας το καθένα. Κάθε επιμέρους θέμα είναι δυνατό να περιέχει υποερωτήματα. Η επιλογή των θεμάτων πρέπει να είναι τέτοια, ώστε αυτά να αναφέρονται σε ευρύ φάσμα της ύλης που διδάχθηκε και οι ερωτήσεις να εστιάζονται σε μείζονος σημασίας ενότητες, κατά την κρίση του εκπαιδευτή.

Είναι δυνατόν, εάν η φύση του μαθήματος το επιτρέπει, αντί της διαπραγμάτευσης θέματος ή θεμάτων, να δίνεται ερωτηματολόγιο (τεστ). Ο αριθμός των ερωτήσεων από απόψεως είδους και ποσότητας, πρέπει να είναι ικανός ώστε να πιστοποιεί την ευρύτητα και το βάθος της γνώσης του αντικειμένου του μαθήματος. Είναι σκόπιμο να δίνεται έμφαση σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή ερωτήσεις σύντομης απάντησης.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για μάθημα δίωρης εβδομαδιαίας διδασκαλίας, οι ερωτήσεις πρέπει να είναι τουλάχιστον είκοσι πέντε (25).

Τα θέματα αναγράφονται σε φύλλο που αναφέρει τον τίτλο του ΙΕΚ, τη ειδικότητα, την ημερομηνία, το εξάμηνο και το έτος κατάρτισης, τον τίτλο του προς εξέταση μαθήματος καθώς και το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευτή-εισηγητή. Επίσης αναφέρεται, ο παρεχόμενος χρόνος για την εξέταση και το εάν τα θέματα είναι ισότιμα στη βαθμολόγηση.

Μετά την θεώρηση τους από τον Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή του ΙΕΚ, τα θέματα αναπαράγονται με την παρουσία και την ευθύνη του εισηγητή και παραδίνονται στους καταρτιζόμενους για επεξεργασία. Το πρωτότυπο των θεμάτων παραδίδεται στη γραμματεία για αρχειοθέτηση.

Διευκρινίσεις επί των θεμάτων και τυχόν οδηγίες δίδονται μόνο γραπτώς επί του εντύπου των θεμάτων. Περαιτέρω διευκρινίσεις πρέπει να αποφεύγονται και πρέπει να δίδονται κατά προτίμηση γραπτώς και με νέα θεώρηση της διοίκησης του ΙΕΚ.

Στην περίπτωση του ερωτηματολογίου είναι σκόπιμο να γίνονται πολλαπλές εκτυπώσεις του με διαφορετική σειρά, ώστε να αποφεύγεται η καθ? υπαγόρευση αντιγραφή των απαντήσεων. Οι απαντήσεις είναι δυνατόν να δίνονται από τους καταρτιζόμενους στο φύλλο ή στα φύλλα των θεμάτων, ή σε ανεξάρτητα φύλλα, τα οποία παραδίδονται στους εξεταζόμενους ταυτόχρονα με τα θέματα στα οποία αναγράφουν το ονοματεπώνυμο, τον κωδικό αριθμό τους, την ειδικότητα, το εξάμηνο, το τμήμα, το μάθημα και την ημερομηνία εξέτασης.

Σε όλες τις περιπτώσεις τα φύλλα θεμάτων και απαντήσεων επιστρέφονται στον εισηγητή ή στον ορισθέντα επιτηρητή, μετά το πέρας της επεξεργασίας των θεμάτων.

Ο εισηγητής ή ο επιτηρητής αφού διαγράψει τα τυχόντα κενά στα φύλλα απαντήσεων, μονογράφει στο τέλος της διαπραγμάτευσης των θεμάτων, καταμετρά τα παραδοθέντα γραπτά και τα αντιπαραβάλλει με την κατάσταση των καταρτιζομένων που είχαν δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση, πιστοποιεί τους απόντες και αναγράφει τα ονοματεπώνυμά τους στο φάκελο εξετάσεων.

Στη συνέχεια προσέρχεται στη γραμματεία του ΙΕΚ όπου ο υπάλληλος ο οποίος έχει ορισθεί από τη διοίκηση του ΙΕΚ, παραλαμβάνει τα γραπτά και τα χρεώνει στον εισηγητή με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής για διόρθωση.

Ο εκπαιδευτής βαθμολογεί με την αναγραφή αριθμητικά της επίδοσης του καταρτιζομένου σε κάθε επιμέρους θέμα. Στο τέλος αναγράφει τη συνολική βαθμολογία του γραπτού στο εμπρόσθιο δεξιό άκρο, ολογράφως και αριθμητικώς και υπογράφει. Σε περίπτωση λανθασμένης βαθμολόγησης του, διαγράφει με διαγώνιο γραμμή τα λάθη και επαναγράφει το τελικό στοιχείο, θέτοντας τη μονογραφή του δίπλα από τη διαγραφή.

Ο εισηγητής, εντός το πολύ δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος, επιστρέφει και παραδίδει με σχετική πράξη παράδοσης-παραλαβής, τα γραπτά και τη συνοδευτική κατάσταση αριθμητικής βαθμολογίας στη Γραμματεία του ΙΕΚ.

ΙΙ. Εργαστηριακά μαθήματα

Η χρονική διάρκεια της εξέτασης εργαστηριακού μαθήματος ορίζεται σε είκοσι λεπτά ανά ομάδα εξεταζόμενων, ο αριθμός των οποίων εξαρτάται από τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας.

Για κάθε εργαστηριακό μάθημα η διεξαγωγή της τελικής εξέτασης πρέπει να στοχεύει στη διερεύνηση και τη διαπίστευση από τον εκπαιδευτή ή τους εκπαιδευτές ότι ο καταρτιζόμενος μπορεί να εφαρμόσει στη πράξη θεωρητικές γνώσεις και ότι έχει αποκτήσει τις δεξιότητες στη δεδομένη πρακτική τεχνική.

Ο τρόπος λοιπόν διεξαγωγής της τελικής εξέτασης εργαστηριακού μαθήματος αφορά στην αξιολόγηση του βαθμού πραγμάτωσης των παραπάνω στόχων και αποτελεί τον βαθμό της τελικής επίδοσης.

Εάν είναι δυνατόν πρέπει να ανατίθεται στο διατιθέμενο χρόνο εξέτασης η πραγματοποίηση έργου ή τμήματος έργου ώστε ο εξεταστής να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα των ικανοτήτων του καταρτιζομένου στις δεξιότητες που διδάχθηκε. Η σωστή σειρά εκτέλεσης, η αρτιότητα, η ποιότητα και η ταχύτητα εκτέλεσης του έργου ή τμήματος έργου είναι μερικά από τα κριτήρια για τη βαθμολόγηση και πρέπει εάν είναι δυνατόν να έχουν προκαθοριστεί και γνωστοποιηθεί στους εξεταζόμενους. Πάντως ο εξεταστής θα πρέπει να είναι σε θέση να δικαιολογεί τον τρόπο εξαγωγής της τελικής βαθμολογίας, ώστε να μπορεί να ικανοποιηθεί το περί δικαίου αίσθημα των καταρτιζομένων.

Όταν το εργαστηριακό μάθημα διδάσκεται από περισσότερους του ενός εκπαιδευτές, καθένας βαθμολογεί αυτοτελώς. Ο Μέσος Όρος (Μ.Ο.) των βαθμολογιών αποτελεί τη βαθμολογία της τελικής εξέτασης.

ΙΙΙ. Μικτά μαθήματα

α) Η εξέταση των μεικτών μαθημάτων περιλαμβάνει ξεχωριστή εξέταση του θεωρητικού και του εργαστηριακού μέρους, η οποία κατά προτίμηση θα πρέπει να γίνεται την ίδια μέρα. Η βαθμολογία μικτού μαθήματος προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμολογιών του θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους του μαθήματος, στρογγυλοποιούμενο στον πλησιέστερο ακέραιο.

Η εξέταση του θεωρητικού μέρους γίνεται όπως και η εξέταση των θεωρητικών μαθημάτων και του εργαστηριακού μέρους, όπως η εξέταση των εργαστηριακών μαθημάτων.

β) Για την εξαγωγή του βαθμού της εξέτασης αυτής ο εκπαιδευτής αθροίζει τις επί μέρους βαθμολογίες των ερωτήσεων ή των επί μέρους τμημάτων του έργου τις οποίες αναγράφει επί του γραπτού ή του φύλλου έργου.

γ) Καταρτιζόμενος ο οποίος για οποιονδήποτε λόγο δεν προσέλθει στις εξετάσεις βαθμολογείται με μονάδα (1). Επίσης με μονάδα (1) βαθμολογείται το γραπτό των καταρτιζομένων οι οποίοι, είτε εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης είτε καθ? οιονδήποτε τρόπο αντιγράφουν.

Στις περιπτώσεις αυτές συντάσσεται σύντομο πρακτικό από τους επιτηρητές πάνω στο γραπτό του καταρτιζόμενου και επισυνάπτονται τα τυχόν παραστατικά στοιχεία.

δ) Καταρτιζόμενος που απουσιάζει από τελική εξέταση μαθημάτων για λόγους ανωτέρας βίας ή σοβαρής ασθένειας, που αποδεικνύεται από αρμόδιο Δημόσιο Φορέα, υποβάλλει αίτηση προς τη διοίκηση του ΙΕΚ μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, πάντοτε πριν την έκδοση των αποτελεσμάτων του εξαμήνου.

ε) Ο μέσος όρος του βαθμού προόδου (Β.Π.) και του βαθμού της γραπτής τελικής εξαμηνιαίας εξέτασης, στρογγυλοποιούμενος προς τα άνω στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό αποτελεί την τελική βαθμολογία (Τ.Β.) του μαθήματος.

στ) Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από 01 έως 20.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο καταρτιζόμενος γράφεται στο επόμενο εξάμηνο κατάρτισης εφόσον δεν υποχρεούται σε επαναπαρακολούθηση μαθήματος ή μαθημάτων λόγω απουσιών και συντρέχει ένας από τους παρακάτω λόγους:

α) Η τελική βαθμολογία του σε κάθε μάθημα είναι τουλάχιστον δέκα (10).

β) Υστερεί σε ένα μόνο μάθημα ενώ ο γενικός μέσος όρος βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.Β.) του σε όλα τα μαθήματα του εξαμήνου συμπεριλαμβανομένου και αυτού που υστέρησε είναι τουλάχιστον δέκα (10) συμπληρωμένο.

Στην περίπτωση αυτή ο καταρτιζόμενος υποχρεούται να επανεξεταστεί στο μάθημα που υστέρησε στην εξεταστική περίοδο του εξαμήνου που παρακολουθεί.

Σημείωση:

Ο καταρτιζόμενος χάνει το δικαίωμα εγγραφής στο επόμενο εξάμηνο όταν:

1) Υπερβεί τα ανώτερα όρια απουσιών σε κάποιο ή κάποια μαθήματα

2) Η τελική του βαθμολογία σε 2 ή παραπάνω μαθήματα είναι κάτω του 10

Στην περίπτωση αυτή υποχρεούται να παρακολουθήσει και πάλι τα μαθήματα που υστέρησε. Στη συνέχεια αποκτά δικαίωμα εγγραφής στο επόμενο εξάμηνο.

ΑΠΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

α. Καταρτιζόμενος, που απουσιάζει από τελική εξέταση μαθημάτων για λόγους ανωτέρας βίας ή σοβαρής ασθένειας, που αποδεικνύεται από αρμόδιο Δημόσιο Φορέα, υποβάλλει αίτηση προς τη διοίκηση του ΙΕΚ μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, πάντοτε πριν από την έκδοση των αποτελεσμάτων του εξαμήνου.

Η διοίκηση του ΙΕΚ σε συνεργασία με τον εκπαιδευτή, εισηγείται στο Δ/ντή Κατάρτισης του Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.

ι. Την εξέταση του καταρτιζομένου αυτού κατά την τρέχουσα εξεταστική περίοδο, εφόσον υφίσταται δυνατότητα μεμονωμένης εξέτασης, ή
ιι. Την εξέτασή του σε επόμενη εξεταστική περίοδο χωρίς υποχρέωση επαναπαρακολούθησης του μαθήματος ή μαθημάτων, από την τελική εξέταση των οποίων απουσίασε και χωρίς δικαίωμα εγγραφής και φοίτησης του σε επόμενο διδακτικό εξάμηνο.

β. Αναβαθμολόγηση γραπτών Προόδου και Τελικών Εξετάσεων δεν επιτρέπεται.

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στην περίπτωση που καταρτιζόμενος υστερεί σ’ ένα μόνο μάθημα ενώ ο γενικός μέσος όρος βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.Β.) του σε όλα τα μαθήματα του εξαμήνου συμπεριλαμβανομένου και αυτού που υστέρησε είναι τουλάχιστον (10) συμπληρωμένο, γράφεται στο επόμενο εξάμηνο κατάρτισης και υποχρεούται να επανεξεταστεί στο μάθημα που υστέρησε στην εξεταστική περίοδο του εξαμήνου που παρακολουθεί.

Η βαθμολογία της εξέτασης αυτής, είναι η νέα τελική βαθμολογία στο μάθημα. Εάν η νέα βαθμολογία δεν είναι τουλάχιστον δέκα (10), ο καταρτιζόμενος δεν αποκτά δικαίωμα εγγραφής στο επόμενο εξάμηνο, αλλά δύναται να προσέρχεται για επανεξέταση σ’ οποιαδήποτε εξεταστική περίοδο, μέχρι να αποκτήσει δικαίωμα εγγραφής σ’ επόμενο εξάμηνο.

Οι επανεξετάσεις μαθημάτων πραγματοποιούνται πριν τις τελικές εξετάσεις ή την πρώτη ημέρα των τελικών εξετάσεων.

Για να συμμετάσχει καταρτιζόμενος σε επανεξέταση μαθήματος, υποβάλει σχετική αίτηση στο ΙΕΚ μαζί με αντίγραφο απόδειξης ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ποσού 29,35 ?, στον Λογαριασμό 665/480108-35 Ι.Δ.Ε.Κ.Ε. πριν την έναρξη των τελικών εξετάσεων.

  Σχετικά έντυπα
Εξετάσεις – Αποτελεσματα pdf
Αίτηση Επανεξέτασης pdf