Εγγραφές

Ποιοι έχουν δικαίωμα εγγραφής στο ΙΕΚ

1. Στο 1ο εξάμηνο κατάρτισης εγγράφονται απόφοιτοι Ενιαίου Λυκείου, Γενικού Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΛ), ΤΕΛ, ΤΕΕ Β΄ κύκλου, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ (και του ΟΑΕΔ). Η κατάρτιση διαρκεί 4 εξάμηνα. Σε κάποιες ειδικότητες, και σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών τους, εγγράφονται κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου με την κατάρτιση διαρκεί 2 εξάμηνα.

2. Στο 3ο εξάμηνο κατάρτισης εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου ΤΕΕ Β΄ Κύκλου, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ με ειδικότητα παρεμφερή και με βάσει τις αντιστοιχίσεις ΤΕΕ – ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ. Η κατάρτιση διαρκεί 2 εξάμηνα.

Πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις επιλογής

Οι αιτήσεις συμμετοχής για επιλογή υποβάλλονται στα ΙΕΚ το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου για το χειμερινό εξάμηνο και τέλος Ιανουαρίου – αρχές Φεβρουαρίου για το εαρινό εξάμηνο, όπως αυτό θα καθορίζεται, από το χρονοδιάγραμμα ενεργειών του εξαμήνου που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Κατάρτισης του Ι.Δ.Ε.Κ.Ε., πριν από την έναρξη κάθε εξαμήνου Κατάρτισης.

Δικαιολογητικά για την επιλογή

Οι υποψήφιοι για κατάρτιση, προκειμένου να λάβουν μέρος στη διαδικασία της επιλογής, οφείλουν να καταθέσουν στο ΙΕΚ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση επιλογής που προμηθεύονται από το ΙΕΚ, στην οποία θα αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία, τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου, καθώς και η σειρά προτίμησης των ειδικοτήτων που πρόκειται να λειτουργήσουν στο ΙΕΚ.

2. Τίτλο σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) επικυρωμένο αντίγραφο.

3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο, επικυρωμένο αντίγραφο. Σε περίπτωση έλλειψης Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου θα προσκομίζεται Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας.

4. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ), στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας.

Από τα παραπάνω δικαιολογητικά τα 1,2,3, είναι υποχρεωτικά.

Αποτελέσματα επιλογής

Η Διεύθυνση του ΙΕΚ, εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων επιλογής, καταρτίζει και ανακοινώνει πίνακα αξιολόγησης κατά ειδικότητα με τους επιτυχόντες και τους επιλαχόντες.

Για την μοριοδότηση λαμβάνονται υπόψη:

1. Ο βαθμός του τίτλου σπουδών.

2. Η ηλικία του υποψηφίου.

3. H επαγγελματική εμπειρία στην ειδικότητα που επέλεξε ο υποψήφιος.

4. Η οικογενειακή κατάσταση (παιδί πολύτεκνης – τρίτεκνης οικογένειας)

Οι επιτυχόντες καλούνται να εγγραφούν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες.

Εγγραφές επιλεγέντων

Μετά την ανάρτηση των επιτυχόντων αυτοί θα πρέπει να καταθέσουν στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ το ποσό των διδάκτρων.

Στην συνέχεια θα πρέπει να προσκομίσουν στο ΙΕΚ την πρωτότυπη απόδειξη της Τράπεζας και να συμπληρώσουν την αίτηση εγγραφής που θα τους δοθεί μέχρι την συγκεκριμένη ημερομηνία που ανακοινώνεται από το ΙΕΚ.

Σε περίπτωση που δεν προσκομίσουν την πρωτότυπη απόδειξη μαζί με την αίτηση εγγραφής στο ΙΕΚ μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία, θα χάσουν το δικαίωμα εγγραφής και η θέση τους θα αναπληρωθεί από τους επιλαχόντες.


  Σχετικά έντυπα
Αίτηση Οριστικοποίησης pdf
Αίτηση Επανεγγραφής pdf
Αίτηση Επιλογής pdf