Κατάρτιση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

1) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ: Είναι 14 εβδομάδες κάθε εξάμηνο. Το μονόωρο μάθημα είναι 1Χ14=14 ώρες, το δίωρο είναι 2Χ14=28 ώρες, κ.λ.π. το εξάμηνο. Οι παραπάνω ώρες θα γίνουν ανεξαρτήτως αργιών, απεργιών, καταλήψεων, κ.λ.π.

2) ΑΠΟΥΣΙΕΣ: Αδικαιολόγητες μπορεί να είναι το 20%. Π.χ. στο τρίωρο μάθημα έχουμε 3Χ14=42 ώρες κατάρτισης και 20%Χ42=8 απουσίες. Δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες μαζί μπορεί να είναι το 25%. Π.χ. στο τρίωρο μάθημα έχουμε 3Χ14=42 ώρες κατάρτισης και 25%Χ42=11 απουσίες. Επομένως μπορεί να γίνουν 8 απουσίες αδικαιολόγητες και 3 απουσίες δικαιολογημένες από δημόσιο νοσοκομείο ή κέντρο υγείας ή άλλη δημόσια αρχή. Επισημαίνεται ότι οι συνολικές απουσίες δεν πρέπει να ξεπερνούν το 20% των συνολικών ωρών του εξαμήνου.

ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΕ 20% ΜΕ 25%
1ωρο Μάθημα 14 3 Απουσίες 4 Απουσίες
2ωρο Μάθημα 28 6 Απουσίες 7 Απουσίες
3ωρο Μάθημα 42 8 Απουσίες 11 Απουσίες
4ωρο Μάθημα 56 11 Απουσίες 14 Απουσίες
5ωρο Μάθημα 70 14 Απουσίες 18 Απουσίες
6ωρο Μάθημα 84 17 Απουσίες 21 Απουσίες
7ωρο Μάθημα 98 20 Απουσίες 25 Απουσίες
8ωρο Μάθημα 112 22 Απουσίες 28 Απουσίες
9ωρο Μάθημα 126 25 Απουσίες 32 Απουσίες
10ωρο Μάθημα 140 28 Απουσίες 35 Απουσίες
11ωρο Μάθημα 154 31 Απουσίες 39 Απουσίες
12ωρο Μάθημα 168 34 Απουσίες 42 Απουσίες

3) ΠΡΟΟΔΟΣ: Πραγματοποιείται μεταξύ της 8ης και 10ης εβδομάδας κατάρτισης.

Η συμμετοχή είναι υποχρεωτική για όλους.

Σε περίπτωση απουσίας για αποδεικνυόμενους λόγους ανωτέρας βίας ή σοβαρής ασθένειας, η διοίκηση του ΙΕΚ αποφασίζει για την εξέταση του καταρτιζομένου σε χρόνο και τόπο που ορίζεται για το σκοπό αυτό σε συνεργασία με τον εκπαιδευτή. Διαφορετικά ο καταρτιζόμενος βαθμολογείται με μονάδα (1). Επίσης με μονάδα (1) βαθμολογείται το γραπτό των καταρτιζομένων οι οποίοι, είτε εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης είτε καθ? οιονδήποτε τρόπο αντιγράφουν.

Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από 01 έως 20 χωρίς δεκαδικά ψηφία.

4) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: Πραγματοποιούνται στο τέλος κάθε εξαμήνου με διάρκεια εξέτασης δύο ώρες, πάνω σε όλη την ύλη του εξαμήνου. Δικαίωμα συμμετοχής στο μάθημα έχουν όσοι καταρτιζόμενοι δεν κόπηκαν από απουσίες. Ισχύει ότι και για την πρόοδο.

5) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο μέσος όρος του βαθμού προόδου και του βαθμού της τελικής εξέτασης, στρογγυλοποιούμενος προς τα άνω στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό αποτελεί την τελική βαθμολογία του μαθήματος.

Ο καταρτιζόμενος αποκτά δικαίωμα εγγραφής στο επόμενο εξάμηνο όταν:

α) Δεν κοπεί από απουσίες σε κανένα μάθημα.

β) Η τελική βαθμολογία του σε κάθε μάθημα είναι τουλάχιστον δέκα (10).

γ) Κοπεί σ? ένα μόνο μάθημα με βαθμό κάτω του 10 και ο γενικός μέσος όρος βαθμολογίας του σ? όλα τα μαθήματα του εξαμήνου συμπεριλαμβανομένου και αυτού που υστέρησε είναι τουλάχιστον δέκα (10) συμπληρωμένο. Στην περίπτωση αυτή ο καταρτιζόμενος υποχρεούται να επανεξεταστεί στο μάθημα που κόπηκε στην εξεταστική περίοδο του επόμενου εξαμήνου.

Ο καταρτιζόμενος δεν μπορεί να εγγραφεί στο επόμενο εξάμηνο όταν:

α) Κοπεί από απουσίες έστω και σε ένα μάθημα.

β) Κοπεί σε 2 ή παραπάνω μαθήματα με τελική βαθμολογία κάτω του 10.

Στις περιπτώσεις αυτές υποχρεούται να παρακολουθήσει και πάλι τα μαθήματα που υστέρησε και μετά να εγγραφεί στο επόμενο εξάμηνο.